top of page
  • thairapthailand

Pedestrians First คนเดินเท้าต้องมาก่อน

Pedestrians First คนเดินเท้าต้องมาก่อน


Pedestrians First เป็นการประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่สนับสนุนการเดิน (Walkability) ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันเพื่อความปลอดภัยทางถนน ITDP ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดย Pedestrians First จะเป็นเครื่องมือในการประเมินการออกแบบถนนที่เหมาะสมแก่คนเดินเท้า โดยทาง ITDP ได้เสนอนโยบายเพื่อสร้างเมืองที่เหมาะสมกับการเดินออกเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้


โครงสร้างพื้นฐาน แน่นอนว่าคนจะเดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จำเป็นต้องมีองค์ประกอบของถนนที่สำคัญ 3 ข้อคือ

· ทางเท้าที่เรียบ และกว้างพอที่คนจะเดินได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

· ทางข้ามที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม รถบนท้องถนนสามารถสังเกตุเห็นได้

· สัญญาณไฟคนข้ามถนน เพื่อเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยแก่คนเดินเท้า


กิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเดิน ในบริเวณที่มีกิจกรรมของชุมชน เช่น ร้านอาหาร สถานที่ทำงาน โดยมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริม ดังนี้

· สร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน โดยเพิ่มความปลอดภัย และดึงดูดความสนใจให้คนเดินมากขึ้น

· ปรับปรุงร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกริมทาง โดยจัดการให้มีความเป็นระเบียบและมีความสะอาดในพื้นที่ จะช่วยดึงดูดให้คนใช้ทางเท้ามากขึ้น

· การจัดระเบียบในการจอดรถริมทางให้มีความเรียบร้อยเหมาะสม ทำให้มีระยะห่างของทางเท้าและผิวถนน จะเป็นส่วนช่วยให้คนเดินบนทางเท้าได้ปลอดภัยมากขึ้น


การให้ความสำคัญ ออกแบบเมืองและระบบขนส่งสาธารณะโดยคำนึงถึงคนเดินเท้า คนขี่จักรยาน ผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะเป็นลำดับแรก

· การขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ ต้องสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน

· ลดความกว้างของถนนช่วงที่เป็นทางข้าม เพื่อลดระยะทางในการข้ามให้คนเดินข้ามได้อย่างปลอดภัย

· จัดการความเร็วบนท้องถนนให้ลดลง ด้วยการออกแบบถนนและบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่ที่มีคนเดินเท้าจำนวนมาก เพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเดิน


ในปัจจุบันนี้โครงการ Pedestrians First ได้รวบรวมข้อมูลความสะดวกสบายในการเดินของแต่ละเมืองทั่วโลก จัดทำเป็นเว็บไซต์และประเมินความสามารถทั้ง 3 ด้านของแต่ละเมืองไว้ที่ https://pedestriansfirst.itdp.org/cityในโพสถัดไปทาง ThaiRAP นั้นจะนำเกณฑ์การประเมินของ Pedestrians First มาสำรวจความสะดวกสบายในการเดินของกรุงเทพมหานคร พร้อมจะชี้ให้เห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยแก่คนเดินเท้า


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page