top of page
เป้าหมาย ThaiRAP

จากรายงานขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการชนบนถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 24,000 คนในแต่ละปี คิดเป็นความสูญเสียมากถึง 66 รายในแต่ละวัน โดยร้อยละ 83 เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้เดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 3-5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)

เพื่อลดความสูญเสียจากกบนถนนองค์การสหประชาชาติได้กำหนดวาระเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดค่าเป้าหมาย 12 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยเป้าหมายที่ 3 และ 4 เป็นค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับถนนปลอดภัยโดยตรง

ศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินระดับความปลอดภัยของถนน และปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางทุกประเภท ทั้งผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และผู้ขี่รถจักรยาน เพื่อเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการชนให้เหลือ 0 คน

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

4.jpg
3.jpg
SDGs.jpg

©2020 by ThaiRAPofficial

bottom of page